Mul'annoo

The View menu of a database window.

Miseensota Kuusdeetaa

Baafata xiqqaa bana.

Unkaalee

Qabee unkaalee filuu fi unkaalee hunda mul'annoo gadi fageenyaa keessatti agarsiisa.

Gabaasa

Qabee gabaasaa filuu fi gabaasawwan hunda mul'annoo gadi fageenyaa keessatti agarsiisa.

Gaafatoota

Qabee gaafatoota filuu fi gaafatoota hunda mul'annoo gadi fageenyaa keessatti agarsiisa.

Gabateewwan

Qabee gabateewwanii filuu fi gabateewwan hunda mul'annoo gadi fageenyaa keessatti agarsiisa.

Fooyi

Baafata xiqqaa bana.

Olee

Galfata mul'annoo gadifageenya keessaa olee fo'a.

Gadee

Galfata mul'annoo gadifageenya keessaa gadee fo'a.

Durargii

Baafata xiqqaa bana.

Homaa

Durargii foddaa kuusdeetaa keessa jiru dhaamsa.

Odeeffannoo Galmee

Durargiin foddaa odeeffannoo galmee unkaa ykn gabaasaa agarsiisa.

Galmee

Durargiin odeeffannoo galmee unkaa ykn gabaasaa agarsiisa.

Hordoffii Haroomsi

Gabatee haromsa.

Please support us!