Walindhaa LDAP

LDAP fayyadamuun qindaa'inootni akka kuusdeetaa alaagaan ifteessa. (Lightweight Directory Access Protocol). Fuulli kun kan argamu yoo teessoo kuusdeetaaf kaadhimaa LDAP galmeessite qofaa dha.

sarvarii URL

Maqaa kaadhimaa LDAP dhangii "ldap.server.com" fayyadamuun galchi..

Base DN

Kuusdeetaa LDAP barbaaduuf iddoo jalqabaa galchi, fakkeenyaaf, dc=com.

Lakkoofsa Buufataa

Buufata sarvarii LDAP galchi, beekkamoon 389.

Walindhaa hayyisaa fayyadami(SSL)

Gara waliindhaa hayyiisaan (SSL)kaadhimaa LDAP walitti hidha. Durtiin, SSLn walindhaa buufataa 636 fayyadama. Walindhaa idileen buufata 389 fayyadama.

Please support us!