Select Database

Kuusdeetaa haaraa uuma, faayila kuusdeetaa bana, yknkuusdeetaa dura tureen walqabsiisa.

Kuusdeetaa haaraa uumi

Select to create a new database. This option uses the HSQL database engine with default settings. The final page of the wizard appears next.

Alaantoo fuula saphaaphuu waa'ee HSQL.

Faayila kuusdeeaa dura ture banuu

Faayila kuusdeetaa tarree faayiloota dhiyoo fayyadaman ykn qaaqa filanna faayilaa irraa faayila kuusdeetaa banuuf filadhu.

Dhiyoo Fayyadaman

Faayila kuusdeetaa faayiloota dhiyoo fayyadaman keessaa banuuf filadhu. Faayila battalumatti banuuf fi masaka keessaa ba'uuf Xumuri cuqaasi.

Bani

Iddoo faayila kuusdeetaa filachuu dandeessutti faayila qaaqa filannoo bana. Faayila battalumatti banuu fi masaka keessaa bahuuf qaaqa faayila filannoo Bani ykn OK cuqaasi.

Kuusdeetaa ture walin walitti hidhi

Walindhaa kuusdeetaa dura tureef galmee kuusdeetaa uumuuf filadhu.

Gosa kuusdeetaa

Walindhaa kuusdeetaa dura tureef gosa kuusdeetaa filadhu.

note

Ilaalchi, Jijjiiramni suutawaa, Yaadanoo teessoo KDE, fi gosni kuusdeetaa Mozilla odeeffannoo dabalataa hin barbaadani. Akaakuu kuusdeetaa kan biraaf, odeeffannoo barbaachisu masakni of keesssaa qabatan ifteessa.


Fuulli masakaa itti aanuu fuuloota armaan gadii keessaa tokkoo:

Olkaa'ii fi itti fufi

Akka ati kuusdeetaa galmeessuuf, gulaaluuf kuusdeetaa banuu, ykn gabatee haaraa galchuu ifeessa.

Walindhaa faayila barruu qinddeessi.

Walindhaa Maayikiroosooftii aksasii ykn Maayikiroosoofti aksasii 2007 qindeessi

Walindhaa LDAP qindeessi

Walindhaa ADO qindeessi

Walindhaa JDBC qindeessi

Walindhaa kuusdeetaa Oracle qindeessi

MariaDB and MySQL Connection

Qindaa'inoota ODBC

Walindhaa wardii qindeessi

Please support us!