Amaloota Ol'aantoo

Kuusdeetaaf filannoo adda baasa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Foddaa kuusdeetaa keessatti, Gulaali - Kuusdeetaa - Amaloota filadhu, caancala Amaloota Ol'aanaa cuqaasi


Jiraachuun to'annoo armaan gadii gosa kuusdeetaa irratti hundaa'a:

Xurree gara faayiloota dBASE tti

Xurree galeeloo faayiloota dBASE of keessatti qabate galchi.

Sajoo Ofegannoo

Maqaan faayila dheertoo *.dbf kan faayiloota dBASE qubee xiqqaa ta'uu mirkaneessi.


Sakatta'i

Iddoo ati faayila ykn galeeloo filachuu dandeessuu bana.

Walindhaa Yaali

Qindaa'inoota amma waliin walindhaa kuusdeetaan qabu yaala.

Xurree gara faayiloota barruutti

Xurree gara ukaankaatti faayiloota barruuf galchi.

Xurree gara galmee wardiitti

Galmee wardii akka kuusdeetaatti fayyadamuu barbaaddeef xurree galchi.

Maqaa madda deetaa ODBC sirna keetiirraa

Maqaa madda deetaa ODBC galchi.

Maqaa fayyadamaa

Maqaa fayyadamaa kuusdeetaa itti bahuuf fayyadu galchi.

Ittiga barbaadame

Yoo mirkanaa'e, fayyadamaan iggita kuusdeetaatti bahuuf fayyadu akka galchu gaafatama.

Maqaa kuusdeetaa

Maqaa kuusdeetaa galchi.

Maqaa kuusdeetaa MySQL

Maqaa kuusdeetaa MySQL akka madda deetaatti fayyadamuu barbaaddee galchi.

Maqaa kuusdeetaa Oracle

Maqaa kuusdeetaa Oraakilii akka madda deetaatti fayyadamuu barbaaddee galchi.

Faayila kuusdeetaa Maayikiroosooftii Aksasii

Maqaa faayila kuusdeetaa Maayikiroosoofti Aksasii akka madda deetaatti fayyadamuu barbaaddee galchi.

Maqaa affeertuu

Maqaa affeertuu kuusdeetaa LDAP madda deetaaf galchi.

Madda deetaa URL

Iddoo madda deetaa JDBC akka URL tti galchi.

JDBC oofaa kutaa

maqaa ooftuu kutaa JDBC kan madda deetaa walqabsiisu galchi.

Kutaa yaalii

kutaa ooftuu JDBC keessan kuusdeetaa yaala.

Kuusdeetaa filadhu

Tarree keessaa kuusdeetaa fili ykn kuusdeetaa haaraa uumuuf Uumi cuqaasi.

Please support us!