Gosa Walindhaa Masakaa

Kuusdeetaa ammaaf gosa walqabsiiftuu jijjiira.

Ajaja kana bira gahuuf...

Foddaa kuusdeetaa keessatti, Gulaali - Kuusdeetaa - Gosa walindhaa


Gosni Walindhaa Masakaa fuulota sadi of keessatti qabata. Qindaa'inooa hunda gosa kuusdeetaa tokkorraa gara kan birootti dabarsuu hin dandeessu.

Fakkeenyaaf, faayila kuusdeetaa kan kuusdeetaa ijaarameen hin mirkanoofne masaka fayyadamtee banuu dandeessa.

Gosa kuusdeetaa

Gosa kuusdeetaa wal qabsiisuu barbaadde filadhu.

Amaloota Ol'aantoo

Kuusdeetaaf filannoo adda baasa.

Qindaa'inoota Dabalataa

Madda deetaaf filannoo dabalataa adda baasa.

Please support us!