Qindaa'inoota Dabalataa

Madda deetaaf filannoo dabalataa adda baasa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Foddaa kuusdeetaa keessatti, Gulaali - Kuusdeetaa - Amaloota, caancala Qindaa'inoota Addaa cuqaasi


Jiraachuun to'annoo armaan gadii gosa kuusdeetaa irratti hundaa'a:

Maqaa affeertuu

Maqaa affeertuu sarvarii kuusdeetaa of keessatti qabate galchi,fakkeenyaaf ldap.server.com.

Lakkoofsa Buufataa

Lakkoofsa buufata sarvarii kuusdeetaa affeeruuf galchi.

MySQL JDBC oofaa kutaa

Maqaa oofaa JDBC kuusdeetaa MySQL dhaaf galchi.

Gurmuu Arfii

Kuusdeetaa LibreOffice keessatti argamu mul'isuu fayyadu arfii filadhu. Qindaa'inni kun kuusdeetaa hin miidhu. Sirna dalagaa keetiif arfii durtii fayyadamuuf, "Sirna" filadhu.

Sajoo Yaaddannoo

Barruu fi kuusdeetaan dBASE arfii dheerina murtaa'een daangeeffama, yoo arfiileen hundi lakkoofsa baayiitii wal fakkaatuun lakkaddaa'an.


Oracle JDBC oofaa kutaa

Maqaa kuusdeetaa Oracle galchi.

Oofaa Qindaa'inoota

Filannoo oofaa dabalataa adda baasa.

Kuusdeetaa faayila irratti hundaa'aniif galaalee fayyadami

Madda deetaa ammee galaallee fayyadama. Filannoon kun kan fayyadu yoo maddi deetaa ODBC kaadhimaa kuusdeetaa ta'ee dha. Yoo maddi deetaa ODBC ooftuu dBASE ta'e filannoo kana hin filatin.

Base DN

Kuusdeetaa LDAP barbaaduuf iddoo jalqabaa galchi, fakkeenyaaf, dc=com.

Lakkoofsa galmeewwan guddaa

Yeroo kaadhimaa LDAP itti fayyadamuu barbaadde lakkoofsa guddaa galmeewwanii fe'uu barbaadde galchi.

Dabalataan galmeewwan haqaman agarsiisa

Galmeewwan faayila keessa jiran agarsiisa, akka haqamaniif kan mallattoon itti godhame dabalatee. Yoo saanduqa filannoo kana filatte, galmeewwan haquu hin dandeessu.

Sajoo Yaaddannoo

Dhangii dBASE keessatti,galmeen haqame faayila keessatti hafa.


Sajoo Qaxxee

Jijjiirama kamiyyuu kuusdeetaa irratti adeemsistee mul'isuuf, walindhaa kuusdeetaa cufi, fi san booda kuusdeetaa walqabsiisi.


Kasaalee

Qaaqa kasaalee bana, atis kuusdeetaa dBASE ammaa keessatti kasaalee gabatee qindeessuu dandeessa.

Barruun irraantoo qaba

Yoo sararri faayila barruu inni jalqabaa maqaa dirree qabaate sanduuqa filannoo kana filadhu.

Adda baaftuu dirree

Arfii faayila barruu keessa jiran keessaa dirree deetaa adda baaftu galchi ykn filadhu.

Adda baaftuu barruu

Arfii dirree barruu tokko faayila barruu keessaa adda baasu galchi ykn filadhu. Arfii walfakkaatu akka adda baaftuu dirreetti fayyadamuu hin dandeessu.

Adda baaftuu deesimaalii

Arfii faayilaa barruu keessatti akka adda baaftuu deesimaaliitti fayyadamtu galchi ykn filadhu, fakkeenyaaf, tuqaa (0.5) ykn qoodduu (0,5).

Adda baaftuu kumaatamaa

Arfii faayilaa barruu keessatti akka gargareessaa kumaatamaa fayyadu galchi ykn filadhu, fakkeenyaaf, qoodduu(1,000), ykn tuqaa (1.000).

Dheertoo faayilaa

Select the format for the text file. The extension that you select affects some of the default settings in this dialog.

Please support us!