Gatii Madde

Galmeewwan kuusdeetaa haaraaf gatiilee ofumaan yeruma sana maddan filanna isaanii adda baasa.

Jiraachuun to'annoo armaan gadii gosa kuusdeetaa irratti hundaa'a:

Gatiilee maddan kebaaffachuu

LibreOffice kakaasuun ofmaa dabalama dirree deetaaf kan madda deetaa ODBC ykn JDBC gargaara. Yoo ofmaan dabalamuun amala baqqaana SDBCX gargaaramuu baate filannoo kana filadhu. Walumaagalatti, ofmaan dabalamuun dirree furtuu dursaatiif filama.

Hima Ofnaa-dabalame

Adda baaftuu ajaja SQL akka madda deetaa ajajee itergaan dirree deetaa akka ofiin of dabaluuf galchi. Fakkeenyaaf, himni MySQL kanaa gadii AUTO_INCREMENT fayyadamee dirree"id" dabaluuf yeroo mara dirree deetaa uumuuf fayyada.

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Fakkeenya kanaaf, saanduqaa AUTO_INCREMENT jedhu Hima ofnaa-dabalametti galchi.

Gaafata gatiilee maddan

Furtuu dursaaf dirree deetaa gatii dhumaa ofmaan dabalame deebisu hima SQL galchi. Fakkeenyaaf:

SELECT LAST_INSERT_D();

Please support us!