Qindaa'inoota Addaa

Akkamitti deetaa kuusdeetaa keessa jiru waliin hojjettu adda baasa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Foddaa kuusdeetaa keessatti, Gulaali - Kuusdeetaa - Qindaa'inoota Addaa fili


Jiraachuun to'annoo armaan gadii gosa kuusdeetaa irratti hundaa'a:

Moggaasa ittisamoota SQL92 fayyadami

Arfiilee warra maqaa tokko keessaa waliigaltee moggaasuu SQL92 madda deetaa keessaa mirkaneessan qofaaf hayyama. Arfiileen kan biroo hundinuu ni tuffatamoo dha. Tokkoon tokkoo maqaa qubxiqqaa, qubguddaa, ykn murgadii(_) dhaan eegaluu qaba. Arfiileen hafan ammoo qubeewwan ASCII, lakkoofsota, fi murgadii ta'uu danda'u.

Use keyword AS before table alias names

Some databases use the keyword "AS" between a name and its alias, while other databases use a whitespace. Enable this option to insert AS before the alias.

Sararoota barruu CR + LF waliin xumuri

Lakkaddaa mirree CR + LF fayyadamuuf filadhu innis sarara barruu hunda xumuruuf (DOS fi Foddaa Sirna Dalagaaf filamaadha).

Hima SELECT keessatti maqaa gabatee maqbiroo milteessi

Hima SELECT keessatti maqbiroo maqaa gabatee milteessa.

Caasima Walqaba Aloo fayyadami '(OJ)'

Walqaba aloof tarree cufiinsaa fayyadami. Caasimni tarree cufiinsaa kanaaf {oj outer-join}

Fakkeenya

Fakkeenya: Keeyyata filadhu.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Mirga ooftuu kuusdeetaa tuffadhu

Mirga argachuu ooftuu kuusdeetaa tuffachuuf gargaara.

Ulaagaalee moggaafaman maaliin bakka buusuu?

Ulaagaalee moggaafaman mallattoo gaaffiin (?)bakka bu'a.

Tarjaalee fooyya'aa agarsiisa (yoo jiraatan)

Kuusdeetaan tokko tokko dirreetti lakkoofsa fooyya'aa moggaasu jijjiirama kuusdeetaa faana dhahuuf. Akkuma qabeenaan dirree jijjiirameen lakkoofsi fooyya'an dirree tokkoon dabala. Gabatee kuusdeetaa keessatti lakkoofsa fooyya'aa galmee isa keessoo agarsiisa.

Himoota SELECT keessatti maqaa galaallee fayyadami statements

Madda deetaa ammee galaallee fayyadama. Filannoon kun kan fayyadu yoo maddi deetaa ODBC kaadhimaa kuusdeetaa ta'ee dha. Yoo maddi deetaa ODBC ooftuu dBASE ta'e filannoo kana hin filatin.

Hima SELECT keessatti maqaa gursaa fayyadami

Hima SELECT jedhu keessatti akka maqaa gursaa fayyadamnu gargaara.

Kasaa hima ASC ykn DESC waliin uuma

Kasaa himoota ASC ykn DESC waliin uuma.

Wal bira qabiisa gatiiwwan Buuliiyaanii

Gosa walbira qabiisaa Buuliiyaanii fayyadamuu barbaaddee filadhu.

Dirree barbaadamuuf deetaa mirkaneessa naqaa uumi

Yeroo unka keessatti galmee haaraa galchitu ykn galmee dura ture fooyyeessita ta'ee, fi naqa tarjaa kuusdeetaan kan marfame dirree duuwwaa dhiista, akkasumas ergaa waa'ee dirree duuwwaa kan iyyatu ni agarta.

Yoo saanduqni to'annoo kun kaka'uu baate, dirree barbaadamuuf unki kuusdeetaa ammee keessa jiru hin mirkaneessu.

Saduuqni too'annoo deetaa kan gahiinsa barreessuu deegaruu madda deetaa hundaaf ni jiraata. Saanduqni too'annoo wardii, barruu,csv, fi yaadannoo teessoo dubbsiqofaa of keessatti hin qabu.

Odeeffannoo dirree mahaallaqaa tuffadhu

Walindhoota Oraakilii JDBC tiif qofa. Yommuu isa dandeessiifte tarjaan akka dirree mahaallaqaatti hin ilaalamne ifteessi. Akaakuu dirree oofaa kuusdeetaa irraa deebi'e gati.

Guyyaa konformaantii/jargifoota yeroo ODBC fayyadami

Wantoota miseensa ammeetti kennamu/ramadu/tarreessa.

Furtuu dursaa uumi

Dirree duraan jiru gatii addaa waliin akka furtuu dursaatti fayyadamuuf filadhu.

When connecting to a database using a generic API like ODBC, JDBC, or ADO, Base currently applies heuristics to determine whether this database supports primary keys. None of those APIs has dedicated support to retrieve this information.

The heuristics sometimes fails. This tri-state check box by default is set to the undetermined state, which means "apply the heuristics". If the check box is enabled, primary key support is assumed. If the check box is disabled, no primary key support is assumed.

Note that if this option is just for overruling the heuristics. If you enable the check box for a database which actually does not support primary keys, you will see some errors.

Please support us!