Hima SQL Raawwadhu

Kuusdeetaa bulchuuf ajajni SQL iddoo itti galu qaaqa isaa bana.

Ajaja kana bira gahuuf...

In a database file window, choose Tools - SQL.


Ajajoota SQL Hojjoomuu

Ajajoota bulchiinsaa qaaqa kana qofa keessatti galchuu dandeessa, kan akka Giraantii,Gabatee Uumi, ykn Gabatee Dhiisi, fi ajajoota hin gingilchin jedhu. Ajajni galchite madda deetaa irratti hundaa'a, fakkeenyaaf,dBASEn ajajoota SQL xiqqoo asitti tarreeffaman kaasuu danda'a.

Sajoo Yaaddannoo

To run an SQL query for filtering data in the database, use the Query Design View.


Raawwachuuf ajaja

Ajaja bulchituu SQL kaasuuf barbaadde galchi.

Fakkeenyaaf, madda deetaa "Barrotarroo" dhaaf,ajaja SQL armaan gadii galchi:

SELECT "Address" FROM "biblio" "biblio"

Ajajoota SQL irratti odeeffannoo caaluuf, maaloo galmeessa kuusdeetaa waliin dhufe irraa gorsa fudhadhu.

Ajajoota Duraa

Ajajoota SQL dura raawwatan tarreessa. Ajaja ammas kaasuuf, ajaja cuqaasi, fi sana booda Kaasijedhu cuqaasi

Haalojii

Bu'aa agarssisuu, dogoggora dabalatee, ajaja SQL kan ati kaaste.

Kaasi

Saanduqaa Ajaja raawachuu jedhu keessatti galchite kaasa.

Cufi

Qaaqicha cufa.

Please support us!