Waliigala

Yoo akka bulchaatti gabatee kuusdeetaa uumte, caancala kana fayyadamte gahiinsa fayyadamaa adda baasuu dandeessa, fi deetaa ykn caasaa gabatee gulaaluuf.

dhaaf

Yoo bulchaa ta'uu baatte, caancala Waliigala jedhu fayyadamtee mirga gahiinsaa gabatee filameef mul'isuu dandeessa.

Maqaa Gabatee

Gabatee kuusdeetaa filame maqaa isaanii agarsiisa.

Akaakuu

Gosa kuusdeetaa agarsiisa.

Iddoo

Xurree guutuu gabatee kuusdeetaa agarsiisa.

Deetaa dubbisi

Akka fayyadamaan deetaa dubbisuuf gargaara.

Deetaa galchi

Akka fayyadamaan deetaa haaraa galchuuf gargaara.

Deetaa jijjiiri

Akka fayyadamaan deetaa jijjiiruuf gargaara.

Deetaa haqi

Akka fayyadamaan deetaa haquuf gargaara.

Caasaa gabatee jijjiiri

Akka fayyadamaan caasaa gabatee jijjiruuf gargaara.

Hiika

Akka fayyadamaan caasaa gabatee haquuf gargaara.

Wabii fooyyeessi

Fayyadamaan akka wabii ibsame fooyyeessuuf gargaara, fakkeenyaaf, qunnmtiilee haaraa galchuuf ykn quunnamtiilee turan haquuf.

Please support us!