Dhangeessuu akaakuu

Aloolaa kuusdeetaa keessatti, gabatee harkisuun fi dhiisuun gara qabee gabateetti garagalchuu dandeessa. Qaaqni Dhangeessuu Akaakuu n foddaa sadaffaa qaaqa Gabatee garagalchijedhuuti.

Saanduuqa Tarree

Dirreewwan deetaa gabatee garagale keessatti qaban tarreessa.

Odeeffannoo arjaa

Maqaa dirree

Displays the name of the selected data field. If you want, you can enter a new name.

Gosa Dirree

Select a field type.

Dheerina

Enter the number of characters for the data field.

Iddoo deesiimaalii

Enter the number of decimal places for the data field. This option is only available for numerical or decimal data fields.

Gatii durtii

Select the default value for a Yes/No field.

Gosa beekama ofmaa

LibreOffice battalumatti qabiyyee deetaa mirkaneessuuf yeroo ati gabatee kuusdeetaa harkisttuu fi dhiibdu.

(max.) sarara

Gosa ofmaa mirkaneessuuf fayyadamuuf lakkoofsa sararaa galchi.

Ofmaa

Gosa beekama ofmaa gargaara.

Please support us!