Tarjaalee Fayyadami

Aloolaa madda deetaa keessatti, gabatee harkistee dhiisuun gara qabee gabateetti garagalchuu dandeessa. Qaaqni Tarjaalee fayyadami jedhu foddaa lammaffaa qaaqa Gabatee garagalchijedhuuti.

Tarjaalee Dura turan

Saanduuqa tarreeffama bitaa

Dirreewwan deetaa tarreeffama keessa jiran kan gabatee garagalchite keessatti argaman tarreessa. Dirree deetaa garagalchuuf, maqaa isaa cuqaasi , fi qabduu > cuqaasi. Dirreewwan hundaa garagalchuuf, qabduu >> cuqaasi.

Saanduuqa tarreeffama mirgaa

Gabatee garagalchie keessatti dirreewwan tarreessuu barbaadde ibsa.

Qabduu

Adds or removes the selected field (> or < button) or all of the fields (<< or >> button).

Fuula Itti Aanuu

Please support us!