Gabatee Garagalchi

Foddaa faayila kuusdeetaa gabatee harkisuu fi dhiibuun garagalchuu dandeessa. Qaaqni Gabatee Garagalchi jedhu ni mul'ata.

Maqaa Gabatee

Garagalchuuf maqaa adda baasa. Kuusdeetaan tokko tokko maqaa arfiilee saddet ykn isaa gadi qabu qofa fudhata.

Dirqalaalee

Hiika fi deetaa

Kuusdeetaa 1:1 garagale uuma. Hiikkaan gabatee fi deetaa guutuun ni garagala. Hiikkaan gabatee caasaa fi dhangii gabatee dirreewwan deetaa of keessatti qabata, amaloota dirree adda of keessatti qabata. Qabiyyeen dirree deetaa qopheessa.

Hiika

Hiika gabatee garagalchuu fi deetaa walgittaa miti.

Akka mul'annoo gabatee

If the database supports Views and you selected this option, a query will be created in the table container as a table. This option allows you to view the query results as a normal table view. The table will be filtered in the view with a "Select" SQL statement.

Miilteessi deetaa

Deetaa gabatee gara gabatee jiruutti akka garagaluuf miilteessi.

Hiikkaan gabatee walfakkaachuu qaba kanaaf deetaan garagaluu danda'a.Yoo dirreen deetaa gabatee galtee keessaa deetaa madda gabatee waliin walfakkaachuu baate garagalchuu hin dandeenyu.

Maqaa dirree qaaqa Gabatee Garagalchi dhaan walitti firoomsi fuulaTarjaalee Fayyadamii jedhuun.

Yoo deetaan milta'uu baate, qaaqa Infoo Tarjaa jedhu keessatti tarreewwan dirree kan deetaan isaanii garagaluu hin dandeenye arguu dandeessa. Qaaqa kana yoo OK n mirkaneessite, Deetaan tarree keessatti hin argamne ni miilta'a.

Sajoo Yaaddannoo

Yoo gabateen galtee gabatee maddaa dheerina dirree xiqqaa yeroo deetaan miilta'u qabaate,gabateen maddaa kan galtee waliin walgituuf dheerinni dirree hallaguu qaba.


Furtuu dursaa uumi

Automatically generates a primary key data field and fills it with values. You should always use this field, since a primary key must always be available in order to edit the table.

Maqaa

furtuu dursaa uumameef maqaa adda baasa. Maqaan kun filannoo dha.

Fuula Itti Aanu

Please support us!