Gaafata ykn Gabatee Harkisi-fi Dhiisiin garagalchi

Gaafata ykn gabatee harkisuu-fi-dhiibuun qaaqa Garagalchi Gabatee jedhu ni banama, innis gaafata ykn gabatee garagalchuuf filannoo jiru hiikuuf si gargaara.

Ajaja kana bira gahuuf...

Drag and drop a table or a query into the table part of another database file window.


Qaaqa Garagalchi Gabatee dhaan:

Kuusdeetaa walfakkaatan irraa ykn kan adda ta'an irraa garagalchuu dandeessa.

Gabatee Garagalchi

Foddaa faayila kuusdeetaa gabatee harkisuu fi dhiibuun garagalchuu dandeessa. Qaaqni Gabatee Garagalchi jedhu ni mul'ata.

Tarjaalee Fayyadami

Aloolaa madda deetaa keessatti, gabatee harkistee dhiisuun gara qabee gabateetti garagalchuu dandeessa. Qaaqni Tarjaalee fayyadami jedhu foddaa lammaffaa qaaqa Gabatee garagalchijedhuuti.

Dhangeessuu akaakuu

Aloolaa kuusdeetaa keessatti, gabatee harkisuun fi dhiisuun gara qabee gabateetti garagalchuu dandeessa. Qaaqni Dhangeessuu Akaakuu n foddaa sadaffaa qaaqa Gabatee garagalchijedhuuti.

Please support us!