Quunnamtiilee

Quunnamtii gabateewwan lama gidduu jiru moggaasuuf fi gulaaluuf si gargaara.

Ajaja kana bira gahuuf...

In a database file window, choose Tools - Relationships.


Sajoo Yaaddannoo

Filannoon haaromsi fi haqii kan jiraatu yoo isaan kuusdeetaa fayyadamne gargaaramee dha.


Gabateewwan

Yoo quunnamtii haaraa uumte, gabatee tokko saanduqa makaa keessaa gara gubbaa qaaqatii filu dandeessa.

Yoo qaaqa Quunnamtiilee bante Quunnamtiilee foddaa keessatti walquunnamtii jiru lama cuqaasuun, san booda quunnamtiin gabatee keessa jiru fooyyeessuu hin dandeessu.

Furtuu dirreewwanii

Furtuu dirreewwanii quunnamtiif moggaasa.

Maqaan gabateewwan filaman akka maqaa tarjaatti asitti mul'atu. Yoo dirree cuqaaste, gabatee irraa dirree filuuf xiyya qabuu fayyadamuu dandeessa. Quunnamtiin hundi tarree dhaan barreeffama.

Filannoo haaromsi

Asitti filannoo filuu dandeessa yoo jijjiiramni furtuu dursaa irratti jiraate.

Gochaan hin jiru

Jijjiiramni kamiyyuu furtuu dursaa irratti adeemsiifame furtuuwwan alaantoo biraa miidhuu hin danda'u.

Tarreeffama haaromsuu

Dirreewwan furtuu alaantoo hunda haaromsa yoo walgitni furtuu dursaa haarome (Haaromsa Tarreeffamaa).

Gurmuu duuwwaa

Yoo furtuun dursaa walgitaa haaroman, filannoo "IS NULL" jedhu fayyadamuun gatii isaa dirree furtuu alaantootti sirreessuuf. IS NULL jechuun dirreen duuwwaa dha jechuu dha.

Gurmuu durtii

Yoo furtuun dursaa walgitaa haaroman, filannoo gatii durtii jedhu fayyadamuun gatii isaa dirree furtuu alaantootti sirreessuuf. Yeroo uumama gabatee walgitaa, gatiin durtii kan furtuu alaantoo kan hiikamu yoo amaloota dirree moggastee dha.

Filannoo haqi

Asitti filannoo yeroo furtuun dursaa haqame galtee fudhachuu danda'u filuu dandeessa.

Gochaan hin jiru

Haqamuun furtuu dursaa galtee furtuu dirree alaantoo irratti akka hin qabne adda baasa.

Tarreeffama haqi

Yoo furtuun dursaa haqame furtuun dirree alaantoo hundinuu ni haqamu.

Sajoo Ofegannoo

Filannoo Tarreeffama Haqi jedhuun yoo furtuu dursaa haqte, galmeen hundi furtuu kana akka furtuu all records from other tables that have this key as their foreign key are also deleted. Use this option with great care; it is possible that a major portion of the database can be deleted.


Gurmuu duuwwaa

Yoo furtuu dursaa walgitan haqte, gatiin "IS NULL" jedhu dirree furtuu alaantootti moggafama.

Gurmuu durtii

Yoo furtuu dursaa walgitan haqte, gatiin sirraa'e dirree furtuu alaantootti moggafama.

Please support us!