Quunnamtiilee

Ajajni kun foddaa Saxaaxa Quunnamtii banuu, walitti dhufeenya gabateewwan kuusdeetaa hedduu moggaasuuf gargaara.

Asitti dirreewwan deetaa wal fakkataaniin gabateewwan adda addaa gara kuusdeetaa ammaan walitti hidhuu dandeessa. Sajoo Walquunnamtii Haaraajedhu cuqaasii walitti dhufeenya uumuuf, ykn salphumati harkisii-fi-dhiisi hantuutee fayyadamuun.

Ajaja kana bira gahuuf...

In a database file window, choose Tools - Relationships.


Sajoo Yaaddannoo

Faankishiniin kun kan argamu yoo ati walitti kuusdeetaa walitti dhufeenyaa walin hojjatta ta'ee dha.


When you choose Tools - Relationships, a window opens in which all the existing relationships between the tables of the current database are shown. If no relationships have been defined, or if you want to relate other tables of the database to each other, then click on the Add Tables icon. The Add Tables dialog opens in which you can select the tables with which to create a relation.

Add Table Icon

Gabateewwan Saagi

Sajoo Yaaddannoo

Yoo foddaanSaxaaxa Quunnamtii baname,gabateewwan filaman haaromuu hin danda'ani.Kunis yeroo quunnamtiileen uumaman gabateewwan akka hin jijjiiramnee dha.


The selected tables are shown in the top area of the relation design view. You can close a table window through the context menu or with the Delete key.

Gabatee siqsii hamamtaa isaa fooyyeessi

Akka fedhii keetitti gabateewwan hamamtaa isaanii jijjiiruu ni dandeessa.Gabateewwan siqsuuf, iddoo gara gubbaa barbaaddutti harkisi.Hanga gabateen hamamtaa barbaadde argattutti hamamtaa isaa hir'isi ykn guddisi hantuutee gara gubbaattii ykn cinaatti harkisi.

Primary key and foreign keys

If you want to define a relation among the various tables, you should enter a primary key that uniquely identifies a data field of an existing table. You can refer to the primary key from other tables to access the data of this table. All data fields referring to this primary key will be identified as a foreign key.

Dirreewwan deetaa hundi furtuu dursaa irratti irkatan foddaa gabatee keessatti kan adda bahan furtuu mallattoo xiqqoo dhaani.

Walquunnamtii moggaasi

All existing relations are shown in the relations windows by a line that connects the primary and foreign key fields. You can add a relation by using drag-and-drop to drop the field of one table onto the field of the other table. A relation is removed again by selecting it and pressing the Delete key.

Akka filmaataatti, sajoo Quunnamtii Haaraa jedhu cuqaasuun gara gubbaa dirree quunnamtii jiruu fi walquunnamtii gabateewwan lama gidduu qaaqa Quunnamtiilee jiru ibsa.

New Relation Icon

Qunnamti Haaraa

Sajoo Ofegannoo

If you use LibreOffice as the front-end for a relational database, the creation and deletion of relationships is not placed in an intermediate memory by LibreOffice, but is forwarded directly to the database.


Sarara walqabsiistuu lama cuqaasuun, quunnamtiitti amaloota murtaa'an moggasuu dandeessa. Qaaqni Quunnamtiilee jedhu ni banama.

Please support us!