Saxaaxa kasaa

The Index Design dialog allows you to define and edit the indexes for the current table.

Ajaja kana bira gahuuf...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit.


Saxaxa Gabatee

Tarreeffama kasaa

Displays a list of available indexes. Select an index from the list to edit. The details of the selected index are displayed in the dialog.

Kasaa haaraa

Kasaa haaraa uuma.

Kasaa ammaa haqi

Kasaa ammaa haqi.

Kasaa ammaa maqaa haaraa baasi

Kasaa ammaa maqaa haaraa baasi.

Kasaa ammaa olkaa'i

Kasaa ammaa madda deetaa keessatti kuusi.

Kasaa ammaa haaromsi

Qindaa'noota yeroo qaaqni eegalu qabutti kasaa ammaa haaromsa.

Liixaa kasaa

As soon as you change a detail of the current index and then select another index, the change is immediately passed on to the data source. You can only leave the dialog, or select another index, if the change has been successfully acknowledged by the data source. However, you can undo the change by clicking the Reset Current Index icon.

Addata

Kasaan ammaa gatii addaa qofa ykn kan biraa adda baasuu isaa agarsiisa. Filannoo Addaa mirkaneessuun deetaan al lama akka dirreetti hin galchinee fi amanamuummaa deetaa mirkaneessa.

Dirreewwan

Iddoon Dirreewwan jedhu tarreewwan dirree gabatee ammaa keessa jiran agarsiisa. Yoo barbaadde dirreewwan hedduu filachuu dandeessa. Dirree filannoo irraa balleessuuf, jalqaba tarree irratti galcha duuwwaa filADHU.

Kasaa dirree

Gabatee ammaa keessaa dirreewwan tarree agarsiisa. Dirree tokkoo ol filachuu dandeessa.

Tarree foo'insa

Determines the sort order of the indexes.

Cufi

Qaaqa cufi.

Please support us!