Gabatee Halqara Baafataa

The context menu of the table container offers various functions that apply to all database tables. To edit a particular table within the database, select the corresponding table and open its context menu.

Ajaja kana bira gahuuf...

In a database file window, click the Tables icon.


Sajoo Yaaddannoo

Depending on the context, it is possible that not all the functions for your current database will be listed in the context menus. For example, the Relationships command for defining relationships between various tables is only available with relational databases.


Sirna kuusdeetaa fayyaamte irratti hundaa'ee, galchituu halqara baafataa keessatti argamuu danda'a:

Bani

Wanta filatame hojii haaraa irratti banuuf Bani fayyadami.

Yoo gabateen baname, deetaa gulaaluuf faankishinoota heddutu jira.

Quunnamtiilee

Ajajni kun foddaa Saxaaxa Quunnamtii banuu, walitti dhufeenya gabateewwan kuusdeetaa hedduu moggaasuuf gargaara.

Geessituu Uumi

Yoo wanti filatame, ajajni kun kakaafamuu danda'a. Geessituun maqaansaa "Gara xxx tti geessi" (xxx maqaa wantaa bakka bu'a) akka wanta filatameetti galeeloo walfakkaatu keessatti uumama.

Please support us!