Quunnamtiilee

Saxaaxa gabatee keessatti dirreewwan walqabatan lama yoo lama cuqaaste, ykn Galchi - Walquunnamttii Haaraa jedhu yoo galchite, qaaqni Walquunnamtiilee jedhu ni argama. Amaloonni kun gara fulduraatti gaafattoota hunda keessatti ni fayyadu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Saxaxa gafataa banitii Saaguu - Qunnamtii Haaraa , fili yookin sararawwan walindha gabateewwan lamaan giddutti argaman irratti lama cuqaasi.


Gabateewwan hirmaate

Gabateewwan adda addaa lama ati walqabsiisuu barbaadde adda siif baasa.

Dirreewwan hirmaate

Dirreewwan deetaa lama kan walquunnaman adda siif baasa.

Dirqalaalee

Akaakuu

Specifies the join type of the selected join. Some databases support only a subset of the various possible types.

Walqaba Keessoo

In an inner join, the results table contains only those records for which the content of the linked fields is the same. In LibreOffice SQL this type of link is created by a corresponding WHERE clause.

Walqaba Bitaa

In a left join, the results table contains all records of the queried fields from the left table and only those records of the queried fields from the right table for which the content of the linked fields is the same. In LibreOffice SQL this type of link corresponds to the LEFT OUTER JOIN command.

Walqaba Mirgaa

In a right join, the results table contains all records of the queried fields from the right table and only those records of the queried fields from the left table for which the content of the linked fields is the same. In LibreOffice SQL this type of link corresponds to the RIGHT OUTER JOIN command.

Walqaba Guutuu

In a full join, the results table contains all records of the queried fields from the left and right tables. In the SQL of LibreOffice this type of link corresponds to the FULL OUTER JOIN command.

Uumama

In a natural join, the keyword NATURAL in inserted into the SQL statement that defines the relation. The relation joins all columns that have the same column name in both tables. The resulting joined table contains only one column for each pair of equally named columns.

Please support us!