Gabatee fili

Madda yaadannoo teessoo Mozilla / Netscape 6.x kan LibreOffice keessatti akka yaadannoo teessootti tajaajilu irraa gabatee ifteessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Address Data Source Wizards - Table selection


Gabateewwan danaa fayyadamaa jalqabaa madda deetaa marti LibreOffice keessatti galmeeffamu. Qajojii LibreOffice keessatti tokko akka gabateetti dirqama ifteessuu qabda.

Saanduqa tarree

Gabatee qajojii LibreOffice'tiif akka yaadannoo teessootti tajaajilu ifteessa.

Sajoo Qaxxee

Gulaalii - Waljala jijjiirraa Kuusdeetaa filachuudhaan, sa'aa murtaa'e booda, qajojiilee fi galmeewwan irratti jijjiirama raawwachuu ni dandeessa.


Please support us!