Jijjiirtuu Galmee

Galmeewwan gara dhangii OpenDocument XML, LibreOffice dhaan fayyadameetti garagalchuudhaan galmicha jijjiira.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - Wizards - Document Converter.


The wizard converts documents from Microsoft Word, Excel and PowerPoint. The source files are only read, not edited. New target files are written with the new file name extension in the same or a new folder.

Masakaan jijjiirtuu galmee fuulota armaan gadii of keessatti qabata:

Jijjiirtuu Galmee fuula 1

Specifies the type of Microsoft Office documents that will be converted.

Fuulota Itti fufiinsa jijjiirtuu galmee

Akaakuu qajojii fi akaakuu galmee hundaaf, galeeloo irratti barreeffamuu fi irraa barreeffamu ifteessa.

Goolaba jijjiirtuu galmee

Yommuu Jijjiiri cuqaaste, goolaba jijjiiramuuf ta'uu galmee agarsiisu mul'isa.

Dhiisi

Dhiisi cuqaasuun jijjiirama wrramee tokkolee osso olhinkaaiin qaaqa cufa.

Duuba

Filannoo gulantaa duraa keessati uumte akka ilaaltu sii hayyama. Qindaa'inootni ammaa ni ol kaa'amu.

Kan itti aanu

Qindaa'inoota ammaa ol kaa'un gara fuula itti aanuti fufa.

Jijjiiri

Qaaqa keessa gara fulduraatti yoo cuqaafte, qabduun kun itti aanee jedhama. Fuula jalqabaa irratti qabduun maqaa Jijjiiri qaba. Jijjiirraan qabduu cuqaasuun raawwatama.

Please support us!