Maalimaa Masakaa Gurmeessi: Gurmuu Dirqalaa Uumi

Gurmuu dirqalaatiif asxaa ifteessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Last page of wizards.


Qabii kamtu gurmuu dirqalaa keetiif kennamaa?

Sanduuqa dirqalaatiif asxaa ifteessa. Asxaa sanduuqa gurmuu unka keessatti mul'ifaman gara fuulduraatti ni argita. Barruun ati asitti galchite amala Asxaa sanduuqa gurmuu wajjin walqabata.

Please support us!