Group Element Wizard: Field Values

Tokko tokkoon dirree dirqalaatti gatii wabii ramada.

Tarree dirreewwan dirqalaarraa dirree filiitiigatii wabii barbaachisu galchi.

Ajaja kana bira gahuuf...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 3.


Gatii kam tokko tokkoo dirqalatiif ramaduu barbaadda?

Dirree dirqalaa filatameef, lakkoofsa ykn barruu akka gatii wabiitti fili.

Dirreewwan dirqala

Dirree dirqalaa kan gatii wabii isaatiif ramaduu barbaadduu fili.

Please support us!