Masaka Miseensa Garee: Filannoo Dirree Durtii

Dirreen dirqalaa tokko akka filannoo durtiitti akka filatamu barbaaduu siif murteessa.

Yoo unka haalata fayyadamaatiin bante, qindaa'inootni durtii ni fudhatamu. Qindaa'inoota kanaan amala to'annaaHaalojii Durtii murteessita.

Ajaja kana bira gahuuf...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 2.


Dirreen dirqalaa tokko akka durtiitti filatamuu qabaa?

Saanduqa dirqalaatiif, qindaa'inoota durtii qindeessuu barbaaduu fi dhiisuu kee ifteessa.

Eeyyee, kan armaan gadii:

Erga unka bantee booda dirree dirqalaa akka durtiitti akka filatamu barbaaduu kee ifteessa. Saanduqa irraa dirree dirqalaa filadhu.

Saanduqa tarree

Yeroo unka bantu, dirree dirqalaa akka durtiitti qabaachuu qabdu filadhu.

Lakki, dirreen tokko qofaan filatamuuf hin ta'u

Dirreen dirqalaa kamiyyuu filannoo durtii akka hin taane barbaaduu kee ifteessa.

Please support us!