Masaka Miseensa Garee

Masakichi Miseensa Garee ofmaa jalqaba yommuu Group Box galmee keessatti saagdu.

Ajaja kana bira gahuuf...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame.


Masaka Miseensa Garee: Deetaa

Dirroota dirqala kamtu saanduqa garee keessaati qabame ifteessa.

Masaka Miseensa Garee: Filannoo Dirree Durtii

Dirreen dirqalaa tokko akka filannoo durtiitti akka filatamu barbaaduu siif murteessa.

Group Element Wizard: Field Values

Tokko tokkoon dirree dirqalaatti gatii wabii ramada.

Maalimaa Masakaa Gurmeessi: Dirree Deetaa beezii

Fuulli kun kan mul'atu yoo galmeen deetaa beezii wajjin walidhate qofaa dha. Deetaa beeziirratti olkaa'amuu qabaachuu fi dhiisuu gatiiwwan wabii ifteessa.

Maalimaa Masakaa Gurmeessi: Gurmuu Dirqalaa Uumi

Gurmuu dirqalaatiif asxaa ifteessa.

Dhiisi

Dhiisi cuqaasuun jijjiirama wrramee tokkolee osso olhinkaaiin qaaqa cufa.

Duuba

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Itti aanee

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Uumi

Wanta uuma.

Please support us!