HTML alergii - fuula 4

Odeeffannoo fuula mataduree maxxansaa irratti agarsiifame ifteessa.

Fuula kana irra utaaluu dandeessa yoo mallattoo filannoo Create title page hin keenye, ykn yoo ofmaa filte ykn tamsa'inasaphaphuu, masaka fuula darbee keessaa.

Ajaja kana bira gahuuf...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 4 of the wizard.


Fuula matadureef odeeffannoo

Barreessaa

Maqaa barreessaa maxansaa ifteessa.

Email address

Specifies the email address.

Manatasaphaphuu kee

Manatasaphaphuu kee ifteessa. Geessituun maxxansaa keessa gala.

Odeeffannoo dabalaataa

Fuula mataduree irratti akka mul'atuuf barruu dabalataa ifteessa.

Please support us!