Unkaa Masakaa - Galfata deetaa qindeessi

Unkaa haaraatiif qabinsa halata deetaa adda baasa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Unka UmuufMasakawwan fayyadami faayilii foddaa kuusaa deetaa cuqaasi.


Inkichi deetaa haaraa galchuu qofaaf fayyada. Deetaan amma hin muliffamuu

Unkaa deetaa haaraa galchuuf fayyadu qofa uuma.

Unkichi deetaa hunda mul'isuuf

Unka deetaa amma jiru mul'isa akkasuumas deetaa haaraa galchuuf fayyadu uuma.

Fooyya'insa deetaa amma jiruuu hin hayyamiin

Gulaalinsi deetaa akka hin hayyamamne gochuuf fili.

Haqinsa deetaa akka hin hayyamamne gochuuf fili

Haqinsa deetaa akka hin hayyamamneef fili.

Dabalata deetaa haaraa hin hayyamiin

Deetaa haaraa dabaluun akka hin hayyamamne gochuuf fili.

Unkaa Masakaa - Haalatoota fayyadami

Please support us!