Ajandaa Masakaa - Maalimoota Ajandaa

Qajojiicha ajandaa irratti matadureewwan maxxanffamuu qaban murteessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - Wizards - Agenda - Agenda items.


Matadureewwan

Matadureewwan ajandaa galchi. Matadureewwan fo'uuf qabduu olsiqsi fi gadsiqsi fayyadami.

Saagi

Tarree mataduree haaraa duwwaa gubbaa tarriichaa ammaatti saaga.

Haqi

Tarree mataduree ammaa haaqa.

Ol siqsi

Taree mataduree ammaa ol siqsa.

Gadi siqsi

Taree mataduree ammaa gadi siqsa.

Gara Ajandaa Masakaati Deemi - Maaqa fi Iddoo

Please support us!