Ajandaa Masakaa - Maqoota

Maqoota ajandaa irratti maxxanffamuu qaban murteessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - Wizards - Agenda - Names.


Walgahi ebaluun yamame

Iddoo namtiicha walgahicha yaame itti galchiituu sanatti yaada sararii maxxanfamuu qaba jedhuu murteessa.

Hogganaa

Iddoo hogganaa itti galchiitutti sararii akka maxxanfamuu qabuu ifteessa.

Egduu daqiqaa

Iddoo egduu daqiqaa itti galchuu dandeessutti sarara akka maxxansitu murteessa.

Gaggeessaa walga'ii

Iddoo gaggeessaa walga'ii itti galchuu dandeesstti akka sarara maxxansitu murteessa.

Hirmaatoota

Iddoo hirmatoot itti galchuu dandeessutti akka sarara maxxansitu murteessa.

Daawwatoota

Iddoo dtoota galchuu dandeessuutti sarara akka maxxansituu murteessa.

Haala mijjeessitoota

Iddoo haala mijjeessitoota itti galchuu dandeessutti akka sarara maxxansitu murteessa.

Gara ajandaa Masakaati Deemi - Maalimoota Ajandaa - Agenda Items

Please support us!