Ajendaa masakaa - Odeeffannoo Waligalaa

Bara, guyyaa sa'atii,mataduree fi iddoo walgahichaa murteessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - Wizards - Agenda - General information.


Bara

Specifies the date of the meeting.

Sa'ati

Specifies the time of the meeting.

Mataduree

Mataduree walgahichaa murteessa.

Iddoo

Specifies the location of the meeting.

Gara Ajandaa Masakatti Deemi - Irrantoowwan hammatamuu qaban

Please support us!