Ajendaa Masakaa - Fuula Saxaxi

Ajandiichaaf saxaxii fuulaa qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - Wizards - Agenda - Page Design.


Saxaxa fuulaa

Sanduuqiicha tarree keessaa saxaxiicha fuulaa fili.

Daqiqoota galmeeffamanif unkaa dabalii

Yeroo walgahichaa, wanta daqiqoota irratti barreessuu dandeessrratti, fuula maxxansee baasa.

Gara Ajendaa Masakaatti Deemi - Odeeffannoo Waligalaa

Please support us!