Faaksii Masakaat - Ergaa fi fudhataa

Faaksiichaaf odeeffannoo fudhataa fi ergaa ifteessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - Wizards - Fax - Sender and Recipient.


Teessoo deebi'adhaaf deetaa fayyadamaa fayyadami

Qajojii faaksichaa irratti, teessoodhaaf iddooqoota saaga. Booddee, galmee qajojii keessatti, deetaa dhugaa galchuuf iddooqicha cuqaasi.

Teessoo deebi'aa haaraa

Deetaa teessoo sanduuqoota barruu itti anan keessa saaguuf filadhuu. Deetiichiis akka barruu baratamootti galmee faaksiichaa keessatti sagama.

(Teessoo deetaa dirreewwanii)

Deetaa teessoo ergaa galchi.

Iddooqoota akka teessoo fudhataatti fayyadami

Qajojii faaksichaa irratti, teessoodhaaf iddooqoota saaga. Booddee, galmee qajojii keessatti, deetaa dhugaa galchuuf iddooqicha cuqaasi.

Makiinsa ergannoof, teessoo kuusaa deetaa fayyadami

Makiinsa erganoo booddeeraa kan galmee faaksiichaa waliini sanif dirreewwan kuusaa deetaa saaga.

Gara Faaksii Masakaati - Jaalantoo

Please support us!