Masakaa Fakasii

Faaksootaaf masakiicha bana. Galmee qajojiiwwani, galmeelee faaksiiti akka umtuu sigargaara. Yoo faaksiin ooftuu softiweerii jiraatee, kana booda galmeelee faaksii gara maxxafamuu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - Wizards - Fax.


LibreOffice'n qajojiilee faaksii galmeewwani, kan fedhii keetif akka sif toluutti masakiichaan foyyeessuudandeessuu kunneen waliin mul'ata. Masakiichii sadarkaa sadarkaadhaan galma qajojii akka uumtu si gargaara akkasuma steessumootaa, fi saxaxi dirqaloota si laata. Galmeen dusrsa ilaalii faaksii argame akkamitti akka xumurtu siif ibsa.

Qaaqa keessatti galfatootaa fi dirqaloota yeroo barbaadeetti fooyyeessuu dandeessa. Fuuloota hunda ykn fuuloota masakaa maraa dhiisu dandeessa, yeroo kana qindanootni ammaa (ykn durtii) ni hojjatuu jechuudha.

Faaksii Masakaa - Fuula Saxaxaa

Haalata faaksi galmee keeti qindeessa.

Faaksii Masakaa - Maalimoota Hammataman

Maalimoota faaksi maxxanffamu qaban murteessa.

Faaksii Masakaat - Ergaa fi fudhataa

Faaksiichaaf odeeffannoo fudhataa fi ergaa ifteessi.

Faaksii Masakaa - Jaalantoo

Deetaa jalaantoo murteessii.

Faaksii Masakaa - Maqaa fi Iddoo

Maqaa fi iddoo qajojiicha hiika.

Duuba

Qindaa'innota fuula duraani irraa filataman mul'isuuf qabduu duubaa cuqaasi. Qabduu kana yoo cuqaastee, qindaa'innotni amaa hin foyyeffaman ykn hin haqaman. Duubni kan ka'a ta,uu fuulaa lammaffaa irraa egaleetti.

Kan itti aanu

Masakiichii qindaa'inoota ammaa olkaa'eeti gara fuula itti aanuti darba. Erga fuula dhuumaa irra geessee booda qabduun Itti Aanu hin si'oftu.

Xumuri

Filannoo keetirrtti hundaa'uun masakiichii galmee qajojii uumeeti olkaa'a. Qajojiicha irraatti hundaa'un galmeen harofni maqaa faayilii waliin iddoo hojii keessatti mul'ata."UntitledX".

Dhiisi

Dhiisi cuqaasuun jijjiirama wrramee tokkolee osso olhinkaaiin qaaqa cufa.

Please support us!