Xalayaa Maskaa - Jalaantoo

Specifies the information to include in the footer space.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - Wizards - Letter - Footer.


Jalaantoo

Enter the text for the footer lines.

Fuula lammaffaa qofarratti fi fuuloota ittiaanan irratti dabali

Fuula tokkoffaa irratti jalaantoo hacuucuuf fili.

Lakkoofsoota fuulaa hammachuu

Includes page numbers in your letter template.

Gara Xalayaa Masakaati Deemi - Maqaa fi Iddoo

Please support us!