Masaka

Guides you through creating business and personal letters, faxes, agendas, and more.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - Wizards.


Xalayaa

Qajojii xalayaatif masakaa jalqabsiisa.

Faaksii

Faaksootaaf masakiicha bana. Galmee qajojiiwwani, galmeelee faaksiiti akka umtuu sigargaara. Yoo faaksiin ooftuu softiweerii jiraatee, kana booda galmeelee faaksii gara maxxafamuu.

Ajandaa

Masakiicha jalqabuun akka qajojii ajendaa uumtuu si gargaara.

Galmee jijjiirtuu

Galmeewwan gara dhangii OpenDocument XML, LibreOffice dhaan fayyadameetti garagalchuudhaan galmicha jijjiira.

Euroo jijjiirtuu

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

Teessoo madda deetaa

Masakaan kun yaadannoo teessoo jiru LibreOffice keessatti akka madda deetaatti galmeessa.

Please support us!