Furtuuwwan Qaxxaamuraa Kuusaa Deetaa

Tarreffamni furtuuwwan qaxxaamuraa armaangadii waliin argama.

Frtuuwwan qaxxaamura waliigala LibreOfficekeessaa dabalataan fayyadami.

Sajoo Yaaddannoo

Furtuuleen qaxxaamura tokko tokkoo sirna minjaalee keef ramadame. Furtuuleen sirna minjaaleetiif ramadaman LibreOffice tiif hin argaman. Furtuulee adda addaa LibreOffice Meeshaalee - Maamileesi - Minjaalee, ykn sirna minjaalee keessatiif ramaduuf yaali.


Furtuwwan qaxxaamuraa buu'urawwan deetaadhaaf

Gaafata saxaxa keessa

Furtuuwwan Qaxxaamuraa

Effect

F6

Bal'inawwan gaafataa saxaxa keessa.

Haqi

Gabatee gaafata saaxaxichaa irraa haqa.

Caancala

Waliindhaa sararaa fila.

Jijjiirraa+F10

Baafata haalqarichaa bana.

F4

Shows a Preview.

F5

Runs query.

F7

Adds table or query.


Amaloota Too'ata Foddaa

Furtuuwwan Qaxxaamuraa

Effect

+Xiyya Gadii

Sanduuqa makaa bana.

+Xiyya Olii

Sanduuqa makaa cufa.

Jijjiirraa+Galchi

Sarara haaraa saaga.

Xiyyaa Olii

Qaree sarara duraanii keessa qubqchisa

Xiyya gadee

Qaree sarara ittiaanu keessa qubqchisa

Galchi

Ciicataa dirree keessaa xumuuruun qaree dirree ittaanu keessa kaa'a.

+F6

Xiyyeeffannoo gara too'annoo jalqabaatti qindeessa (yoo saxaxa haalata keessa hin taane). Too'annoon duraa unka Naaneessa keessaatti jalqaba ibsamee.


Qaxxaamura qaaqa Murteessa uumuuf

Furtuuwwan Qaxxaamuraa

Effect

+PgUp

Caancalawwan giduu utaala

+PgDn

Caancalawwan giduu utaala

F6

Jumps between windows.

Caancala

Filannoo dirreewwaan too'annoo

Jijjiirraa+Caancala

Filannoo dirreewwaan too'annoo kallatti faalaa keessaa.

+Enter

Too'annoo filatamee saaga.

Furtuu xiyyaa

+arrow key

Too'annoo filatamee ejjetoo keessaatti mm1 kallattii duraa duubatti sochoosa. Qabxii guulaali haalata keessaa,haammamtaa too'annoo filatamee jijjiiraa.

+Tab

Qabxii gulaalii haalata keessaa, garaqabanoo ittaanuutti utaalchisa.

Shift++Tab

Qabxii gulaalii haalata keessaa,gara qabannoo duraniitti utaalchisa.

Dhiisi

Filannoo ammee gadhisa


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by +Shift+F4 keys)

Furtuuwwan Qaxxaamura

Effect

Kablaiddoo

Filannoo Tarree ceesisa, yemmuu tarreen quxaala haalata gulaalii keessa.

+Tab

Toggles row selection.

Jijjiirraa+Kabalaiddoo

Selects the current column.

+PgUp

Moves pointer to the first row.

+PgDn

Moves pointer to the last row.


Please support us!