Bobboca mallatoolee

Kamshaa bobboca mallattoo saxatoowwan gara galmee saaguu dandeessu irraa bana.

Ajaja kana bira gahuuf...

Icon Symbol Shapes

Boboca Mallattoo


Sajoo mallattoo kamshaa bobbocaa irra jirtu cuqaasi, akkasumas boca fakkasuf galmee keessatti harkisi.

note

Bobbocni tokko tokko qabannoo addaa kan amaloota bocaa jijjiiruf harkisu dandeessisan qabu. Qareen hantuutee qabannoowwan addaa kanarraa mallattoo akka qabnu taasisa.


Control points in a shape

Please support us!