Bobboca bu'uraa

Kamshaa bu'ura bobbocaa iddoo saxatoowwan gara galmee kee saaguu dandeenyurraa bani.

Ajaja kana bira gahuuf...

Icon Basic shapes

Boboca Bu'uuraa


Sajoo kamshaa bu'ura bocaa irraa cuqaasi, akkasumas boca fakkaasuf gara galmee harkisi.

Sajoo Yaaddannoo

Bobbocni tokko tokko qabannoo addaa amaloota bocaa jijjiiruf akka harkisnu nu dandeessisa. Qareen hantuutee qabannoowwan addaa kanarraa mallattoo akka qabnu taasisa.


Please support us!