Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

Gingilchaa

Faallessi

Gatiiwwan halluu calaqqee halluuwwanii faallessa, or gatii ifiinsa calaqqee saxxiillaa. Deebitee taatee faallessuuf footutti fayyadami.

Icon Invert

Faallessi

Leelaa

Softens or blurs the image by applying a low pass filter.

Icon Smooth

Leelaa

Qaramiinsa

Footuu haalan dabarsatti fayyadamnee calaqqee qaruu dandeenya.

Icon Sharpen

Qaramiinsa

Waca Haqi

Footuu qunnamtitti fayyadamuun waca haqi.

Icon Remove Noise

Waca Haqi

Soolaraayzeeshinii

Opens a dialog for defining solarization. Solarization refers to an effect that looks like what can happen when there is too much light during photo development. The colors become partly inverted.

Icon Solarization

Soolaraayzeeshinii

Ulaagaalee

Digrii fi gosa Soolaraayzeeshinii ifteessa.

Gatii tireeshi hoolderi

Digrii ifiinsa parsantaan, piikseelota solareeffamaa irra jiran ifteessa.

Faallessi

Pikseelii hunda faallessuuf dandeessisa.

Dulluma

All pixels are set to their gray values, and then the green and blue color channels are reduced by the amount you specify. The red color channel is not changed.

Icon Aging

Dulluma

Digii Dullumaa

Cimina dullumaa, dhibbeentaan ibsa. %0 tti gatiiwwan saaxxillaa pikseelota maraa ilaaluu dandeessa. %100 karaa halluu diimaa qofatu hafa.

Poosteeraazii

Opens a dialog to determine the number of poster colors. This effect is based on the reduction of the number of colors. It makes photos look like paintings.

Icon Posterize

Poosteeraazii

Halluuwwan Poostessaa

Lakkoofsa halluuwwanii calaqqeen itti hir'ifamtu.

Faayoo olbaasi

Converts an image to a pop-art format.

Icon Pop Art

Faayoo olbaasi

Charcoal Sketch

Displays the image as a charcoal sketch. The contours of the image are drawn in black, and the original colors are suppressed.

Icon Charcoal Sketch

Charcoal Sketch

Relief

Displays a dialog for creating reliefs. You can choose the position of the imaginary light source that determines the type of shadow created, and how the graphic image looks in relief.

Icon Relief

Relief

Madda Ifaa

Iddoo madda ifaa ibsa.Tuqaan madda ifaa bakka bu'a

Moozaayikii

Joins small groups of pixels into rectangular areas of the same color. The larger the individual rectangles are, the fewer details the graphic image has.

Icon Mosaic

Moozaayikii

Qulqullinq maalimaa

Lakkoofsa pixseloota rektaangiloota wajjiin wal qabatan ibsa

Yabbina

yabbina daltuuli tokko tokkoon ifteessa.

Olee

Defines the height of the individual tiles.

Qarqara Guddaa

Guddina, or Qaramiinsa,qarqara wantaa.

Please support us!