Guutola

Kamshaa faankishinoota guutola tarreewwanii fi tarjaaleef gabatee keessatti qabatu bani.

Sajoo

Optimize Size

Faankishinoota armaan gadii keessaa filachuu dandeessa:

Distribute Columns Equally

Yabbina tarjaa filamee tarjaa isa baay'ee yabbuu ta'e waliin filannoo keessatti sirreessa. Yabbina waliigalaa gabatee yabbina fuulaa caaluu hin qabu.

Sajoo cuqaasi.

Distribute Columns Equally

Distribute Rows Equally

Dheerina tarree filamee tarree isa dheeraa waliin wal simsiisuuf filannoo keessatti sirreessa.

Sajoo cuqaasi.

Qixaan Tarreewwan Tamsaasi

Please support us!