Tarsuuf ari'i

Akka goodayyoota siiqsuf, maalimoota fakkaasa, fi too'annoowwan tuqaalee tarsaa gidduu jiran qofa ifteessu fi dhabuu isaa.

Icon Snap to Grid

Tarsuuf ari'i

Please support us!