Haalata Saxatoon Bani

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Too'annoowwan unkaa kakaauu hin dandeessu ykn qabeentoota kuusaawwan kuusaa deetaa haalata wixinee keessaa gulaala. Haa ta'u malee, qubannoo fi hammamtaa too'annoowwanii jijjiiruu dandeenya, amaloota biroo gulaali, akkasumas too'annoowwan haalata wixinee keessaa dabaluu ykn haquu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Open Form Navigator - select form - open context menu - choose Open in Design Mode.

On Form Design bar, click

Icon Open in Design Mode

Akka Saxaxa Halataati bani


Eega unkaa kee gulaaluu xumurtee booda, "Unkaawwan" Unkaa Naannessaa keessatti mirga cuqaasi akkasumas Haalata Wixinee keessatti banijedhu hinfilin. Weyta xumurte unkaa kee olkaa'i.

note

Yoo galmeen unkaa barreessuu dhorkamte, ajajni Haalata Wixinee keessatti banijedhu ni irraanfatama.


Please support us!