Masakaa Sanduuqa Makaa/Tarree: Filannoo Dirree

Dirree deetaa gabatee fuula duraani keessatti ibsame irraa fili, qabeentoota sanduuqa makaa ykn tarree keessatti mul'atuu qaban.

Ajaja kana bira gahuuf...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 2.


Dirreewwan Argaman

Dirreewwan gabatee mara fuula masaka duraanii irraa filaman mul'isa.

Dirree Agarsiisa

Dirree deetaan isaa sanduuqota makaa ykn tarree keessatti mul'atu ifteessa.

Maqaan dirree asitti kenname Amaloota too'annoo keessatti akka maalimaa hima SQL dirreeQabeentoota Tarree keessatti argama.

Please support us!