Taatewwanii

Fuula cancala Taatewwanii , maakiroo taatewwan muraasa unkaa keessatti argamanitti ramaduu dandeessisa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Open context menu of a selected form element - choose Form - Events tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Form icon - Events tab.


Taatee maakiroo waliin koronyeessuf, jalqaba maakiroo ajajoota weyta taateen uumaman hojirra oolan mara qaban barreessi. Kana booda maakiroo kana gara taatee firoomtuu qabduu ... karaa taatee walgitaniitin cuqaasun ramadi. Qaaqa Maakiroo Ramadi jedhu bana, iddoo maakiroo filuu dandeenyutti.

Gochoonni asiin gadii kun tokkoon tokkoon ijaarame, jechuun isaa qaaqota keetitti fayyadamuu gocha depict godhuu dandeessa.

  1. Ergaa dogoggoraa agarsiisa

  2. Adeemsa haquu dhugoomsuu (kuusaalee deetaatiif),

  3. Ulaagaalee gaafataa

  4. Weyta kuusaa deetaa olkeessu naqa mirkaneessi

Fakkeenyaaf, fedhii "haqa dhugoomsuu" kan akka "Dhugumatti dhimmamaa XYZ haqxaa?" weyta kuusaa deetaa haqnu dhimmamuu dandeenya.

Sajoo Yaaddannoo

Mudatootni qaaqa Mudatootaa keessatti agarsiisaman kallattiin gulaalamuu hin danda'an. Furtuu Del dhiibuun mudata tarree keessaa haquu dandeessa.


Tarreewwanii fi ibsamoonni asiin gadii kun taateewwan unkaa keessatti argaman hunda gara maakirookoronyeessa.

Deebi'ee fe'amuu Dura

The Before reloading event occurs before the form is reloaded. The data content has not yet been refreshed.

Dogoggorri argame

The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source. This applies to forms, list boxes and combo boxes.

Gocha kuusaa booda

The After record action event occurs directly after the current record has been changed.

Gocha kuusaa dura

The Before record action event occurs before the current record is changed. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Haaromsa dura

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

Eega haaromfamee

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Durtii haaromsaaf

The Prior to reset event occurs before a form is reset. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

Unkaan ni haaromfama yoo amaloonni asiin gadii tokko guutame:

  1. Dhimmamaan qabduu (HTML) akka qabduu haaromsa ibsame dhiiba.

  2. Kuusaa haaraa fi duwwaan unkaa gara kuusaa deetaatti koronyate keessatti uumame. Fakkeenyaa, kuusaa dhumaa keessatti, qabduuKuusaa ittaanaa dhiibamuu danda'u.

Haaroomfama booda

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Haqiinsa dhugoomsuu

The Confirm deletion event occurs as soon as data has been deleted from the form. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Jijjiirraa kuusaa booda

The After record change event occurs directly after the current record pointer has been changed.

Osoo hinfe'amin

The When unloading event occurs directly after the form has been unloaded; that is, separated from its data source.

Osoo hinfe'amin dura

The Before unloading event occurs before the form is unloaded; that is, separated from its data source.

Weyta fe'amu

The When loading event occurs directly after the form has been loaded.

Yeroo deebi'ee fe'amu

The When reloading event occurs directly after the form has been reloaded. The data content has already been refreshed.

dabarfamuun dura

The Before submitting event occurs before the form data is sent.

jijjiirraa kuusaa dura

The Before record change event occurs before the current record pointer is changed. For example, the linked macro can prevent this action by returning "FALSE".

ulaagaalee guuti

The Fill parameters event occurs when the form to be loaded has parameters that must be filled out. For example, the data source of the form can be the following SQL command:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Asitti :maqaan ulaagaa weyta fe'amu guutamuu qabudha. Ulaagaan ofumaan unkaa maatii irraa guutama yoo danda'ame. Yoo ulaagaan kan hin guutamne ta'e, taateen kun ni waamama akkasumas maakiroon koronyate ulaagaa guutuu danda'a.

Please support us!