Database Form Events

The Events tab page, allows you to assign a macro to certain events which occur in a database form.

Ajaja kana bira gahuuf...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Events tab.


Taatee maakiroo waliin koronyeessuf, jalqaba maakiroo ajajoota weyta taateen uumaman hojirra oolan mara qaban barreessi. Kana booda maakiroo kana gara taatee firoomtuu qabduu ... karaa taatee walgitaniitin cuqaasun ramadi. Qaaqa Maakiroo Ramadi jedhu bana, iddoo maakiroo filuu dandeenyutti.

Gochoonni asiin gadii kun tokkoon tokkoon ijaarame, jechuun isaa qaaqota keetitti fayyadamuu gocha depict godhuu dandeessa.

  1. Ergaa dogoggoraa agarsiisa

  2. Adeemsa haquu dhugoomsuu (kuusaalee deetaatiif),

  3. Ulaagaalee gaafataa

  4. Weyta kuusaa deetaa olkeessu naqa mirkaneessi

Fakkeenyaaf, fedhii "haqa dhugoomsuu" kan akka "Dhugumatti dhimmamaa XYZ haqxaa?" weyta kuusaa deetaa haqnu dhimmamuu dandeenya.

note

The events that are shown in the Events dialog cannot be edited directly. You can remove an event from the list by pressing the Del key.


Tarreewwanii fi ibsamoonni asiin gadii kun taateewwan unkaa keessatti argaman hunda gara maakirookoronyeessa.

Deebi'ee fe'amuu Dura

The Before reloading event occurs before the form is reloaded. The data content has not yet been refreshed.

Dogoggorri argame

The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source. This applies to forms, list boxes and combo boxes.

Gocha kuusaa booda

The After record action event occurs directly after the current record has been changed.

Gocha kuusaa dura

The Before record action event occurs before the current record or record set are changed. Return True when changing is allowed, otherwise False. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Haaromsa dura

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning FALSE.

Eega haaromfamee

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Durtii haaromsaaf

The Prior to reset event occurs before a form is reset. Returning True approves the reset, returning False cancels the operation.

Unkaan ni haaromfama yoo amaloonni asiin gadii tokko guutame:

  1. Dhimmamaan qabduu (HTML) akka qabduu haaromsa ibsame dhiiba.

  2. Kuusaa haaraa fi duwwaan unkaa gara kuusaa deetaatti koronyate keessatti uumame. Fakkeenyaa, kuusaa dhumaa keessatti, qabduuKuusaa ittaanaa dhiibamuu danda'u.

Haaroomfama booda

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Haqiinsa dhugoomsuu

The Confirm deletion event occurs as soon as data has been deleted from the form. Return True to allow row deletion, False otherwise. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Jijjiirraa kuusaa booda

The After record change event occurs directly after the current record pointer has been changed.

Osoo hinfe'amin

The When unloading event occurs directly after the form has been unloaded; that is, separated from its data source.

Osoo hinfe'amin dura

The Before unloading event occurs before the form is unloaded; that is, separated from its data source.

Weyta fe'amu

The When loading event occurs directly after the form has been loaded.

Yeroo deebi'ee fe'amu

The When reloading event occurs directly after the form has been reloaded. The data content has already been refreshed.

dabarfamuun dura

The Before submitting event occurs before the form data is sent. Returning True approves the submission, False stops it.

jijjiirraa kuusaa dura

The Before record change event occurs before the current record pointer - SQL cursor - is changed. Return True when moving is allowed, otherwise False.

ulaagaalee guuti

The Fill parameters event occurs when the form to be loaded has parameters that must be filled out. For example, the data source of the form can be the following SQL command:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Here :name is a parameter that must be filled out when loading. The parameter is automatically filled out from the parent form if possible. If the parameter cannot be filled out, this event is called and a linked macro can fill out the parameter. Return True when the execution of the parametrized statement should continue, False otherwise.

Vetoable events

tip

Macros can interrupt event execution when they return a boolean value: True allows the execution of the event to continue and False stops the event execution.


The following events are interruptable by returning False:

Please support us!