Qajeelcha addaa Gabatee Too'annoowwanii

Galmeewwan akka barbaaddetti agarsiisuf gabatee too'annoo ibsuu dandeessa. Jecha biraatin dirreewwan deetaa akka deetaa unkaa kuusaa deetaatti agarsiisuuf ykn gulaaluuf fakkaatutti ibsuu dandeessa

Dirreewwan asiin gadii gabatee too'annoo keessatti ni danda'amu: barruu, guyyaa, yeroo fi dirree maallaqaa, dirree lakkoofsaa, dirree sarxaa, sanduuqa filannoo fi sanduuqa makaa. karaa dirree guyyaa/yeroo qindaayetiin, tarjaawwan lama ofumaan uumamu

Lakkoofsi sararoota filatamanii, yoo kamiyyuu filataman, lakkoofsa galmeewwan hunda booda hammattuu keessa jira.

Tarjaawwan gara gabatee too'annotti saaguf, irraantoo tarjarratti cuqaasun baafata halqaraa mul'isi/baasi. Ajajoonni asiin gadii ni jiraatu:

Tarjaa Saagi

Dirree deetaa filuuf gabatee too'annoo keessatti fudhachuuf baafata xiqqaa waamaa.

Gabatee too'annoo harkisuu fi kaa'utti fayyadamii qindeessi:Madda iyyaafata deetaa bani akkasumas dirree desired ta'an madda iyyafata deetaa fi tarjaa irraantoo gabatee too'annoo irraa harkisi. Tarjaa dur qindaa'e ni uumama

waliin Bakka buusi

Dirree deetaa filuuf dirree deetaa gabatee too'annoo keessatti filataman bakka buusuf baafata xiqqaa banaa.

Tarjaa Haqi

Tarjaa ammee filatame haqa.

Tarjaa

Amaloota qaaqaa tarjaa filamee banaa

Tarjaa dhokataa

Tarjaa filame dhoksa. Amaloonni isaa hin jijjiiramne.

Tarjaawwan mul'isi

Calls a submenu where you can select the columns to show again. To show only one column, click the column name. You see only the first 16 hidden columns. If there are more hidden columns, choose the More command to call the Show Columns dialog.

Dabala

Qaaqa Tarjaawwan mul'isu waami.

In the Show Columns dialog you can select the columns to be shown. Hold down the Shift or key to select multiple entries.

Hunda

Click All if you want to show all columns.

Keyboard-only control of Table Controls

If you use the keyboard only to travel through controls in your document, you will find one difference to the other types of controls: the Tab key does not move the cursor to the next control, but moves to the next column inside the table control. Press +Tab to move to the next control, or press Shift++Tab to move to the previous control.

To enter the special keyboard-only edit mode for Table Controls:

The form document must be in Design mode.

  1. Press +F6 to select the document.

  2. Press Shift+F4 to select the first control. If the Table Control is not the first control, press Tab until it is selected.

  3. Press Enter to enter the edit mode. The handles are shown farther out from the control border.

  4. In the edit mode, you can open the edit mode context menu by pressing Shift+F10.

  5. If you want to edit columns, press Shift+Space to enter column edit mode. Now you can rearrange the order of columns with +Arrow keys. The Delete key deletes the current column.

  6. Press the Esc key to exit the edit mode.

Please support us!