Unkaa too'annoowwanii

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose View - Toolbars - Form Controls.

Sajoo kamshaarraa Saagi (sajoo jalqaba hin mul`anne kana dandeessisuu barbaada ta`a.):

Icon Select

unkaa too'annoowwanii


note

Unkaa galmee XML (XForms) too'annoowwan wal fakkaatutti fayyadamu.


Unkaa uumuf, galmee bani akkasumas unkaa too'annoowwanii dabaluu fi ibsuuf kamshaa unkaa too'annoowwanitti fayyadami Yoo barbaadde unkaa gara kuusaa deetaatti geessisuu ni dandeessa,?kuusaa deetaa manipulate gochuuf too'annoowwaniittillee fayyadamuu dandeessu

Galmee HTML keessatti unkaa uumu yoo barbaadde, deetaa interneetirraan erguu yoo barbaadde unkaatti fayyadami.

Too'annoo gara galmetti dabaluuf

  1. On the Form Controls toolbar, click the icon of the control that you want to add.

  2. Then click in the document, and drag to create the control.

    tip

    To create a square control, hold down the Shift key while you drag.


tip

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down +Shift when you drag a column head.


Too'annoo fooyyessuu

  1. Right-click the control and choose Control Properties. A dialog opens where you can define the properties of the control.

  2. To specify a accelerator key for a control, add a tilde (~) in front of the character in the label for the control.

  3. Galmee tokkorraa gara galmee biraa too'annowwan harkisii kaa'i.Akkasumas galmeewwan jiddutti too'annoowwan garagalchi akkasumas maxxansi. Yeroo too'annoo galmee biraatirraa saagnu , LibreOffice madda deetaa sakatta'u, gosa qabiyyee, fi amaloota qabiyyee too'annoo akkasumas too'annoo caasaa yaayaa galmee galtee keessaa taasisa. Fakkeenyaaf, too'annoo qabeentota yaadannoo teessoorraa agarsiisuf ittifufuun qabeentota walfakkaatu erga gara galmee too'annoo gara garaa garagalchinee booda agarsiisuf. Amaloota kana fuula cancala DeetaaqaaqaAmaloota unkaa irraa arguu dandeenya .

Fili

Icon Select

Sajoon kun haalta filuuf qaree hantuutee jijjiira. ykn haalata kana kaka'uumsala godha. Haalata filataman too'annoo unkaa ammee filuuf gargaaru.

Design Mode

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Masakoota Banaa/Dhamsaa

Icon Toggle Form Control Wizards

Masakoota unkaa too'annoowwanii ofumaa banuu/dhaamsuu

Masakaan kun amaloota sanduuqota tarree,Gabatee too'annoowwanii fi too'annoowwan biraa galchuuf nu gargaara,

Wixinee Unkaa

Icon Form Design Tools

KamshaaWixinee unkaa banuu danda'a.

Dirree sarxaa

Icon Label Field

Barruu agarsiisuf dirree uuma. Asxaawwan kun barruu duribsame qofa agarsiisuf gargaara. Galfanni dirreewwan kana keessatti hin uumaman.

Sanduuqa barruu

Icon Text Box

Sanduuqa barruu uuma. Sanduuqni barruu dirree fayyadamaan barruu itti galchuu danda'udha. Unkaa keessatti,sanduuqota barruu deetaa mul'isa ykn naqa deetaa haaraaf ni heyyama.

Sanduuqa Filannoo

Icon Check Box

Sanduuqota filannoo uuma. Sanduuqni filannoo dalagaa unkaa keessaa kakaasuf ykn kaka'uumsaluu ni heyyama.

Qabduu filannoo

Icon Option Button

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

Sanduuqa Tarree

Icon List Box

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

Sanduuqa Makaa

Icon Combo Box

Sanduuqa makaa uumaa. Sanduuqni makaan sanduuqa tarree sar-qeenxee tarree gadbuusaa wajjiin dhimmamtoonni filannoo filatanirraa. Amala dubbisqofa gara sanduuqa makaatti ramaduu dandeessa akkasumas dhimmamtoonni galfatawwan tarree keessatti argaman malee kan biroo galchuu hin danda'an. Yoo unkaan gara kuusaa deetaatti daangeffamee fi waliindhni kuusaa deetaa ka'aa ta'e, Masaka Sanduuqa Makaa n erga sanduuqa makaa galmee keessatti galee ofumaan argama.

Qabduu Dhiibi

Icon Push Button

Qabduu dhiibdu uuma. Hojiin kun taatee ibsameef ajaja , akka hantuutee cuqaasuu hojirra oolchuf gargaara.

Qabduulee kanatti barruu ykn saxatoo fayyadamuu dandeessa

Qabduu Calaqqee

Icon image button

Qabduu akka calaqqetti mul'atu uuma. Akka lamdhiheessa saxatoo irraa hubannetti, qabduun calaqqee qabduu "normal" wajjiin amala tokko qabu.

Dirree Dhangi'ame

Icon Formatted Field

Dirree dhangi'ame uuma. Dirreen dhangi'ame sanduuqa barruu naqoota fi bahoota dhangi'ame ittiin ibsuu dandeenyudha, akkasumas kan gatii fayyadamne daangessuu dandeesisudha.

Dirreen dhangi'ame Amaloota too'annoo addaa (Dhangii - Too'annoofili).

Dirree guyyaa

Icon Date Field

Dirree guyyaa uuma. Yoo unkaan kuusaa deetaatti koronyate, gatiin guyyaa kuusaa deetaatirraa fudhatama.

If you assign the "Dropdown" property to the date field, the user can open a calendar to select a date under the date field. This also applies to a date field within a Table Control field.

tip

Dirreewwan guyyaa haala salphatti dhimmamaa furtuulee xiyya olii fi gadiitin gulaalamuu danda'u. Qubannoo qarree irratti hundoofnee, guyyaa, ji'a, ykn waggaan furtuulee xiyyaatin dabalamuu ykn hir'ifamuu danda'u.


Ibsoota murtaa'aa dirreewwan guyyaa irraa.

Dirree lakkoofsaa

Icon Numerical Field

Dirree lakkoofsaa uuma. Yoo unkaan gara kuusaa deetaatti koronyate, gatiin lakkoofsa unkaa keessaa kuusaa deetaa irraa fudhatamuu danda'a.

Sanduuqa Garee

Icon Group Box

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

note

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


Dirree yeroo

Icon Time Field

Dirree yeroo uuma. yoo unkaan kuusaa deetaatti koronyate, gatiin yeroo unkaadhaa kuusaa deetaatirraa fudhatama.

tip

Dirreewwan yeroo haala salphatti dhimmamaa furtuulee xiyya olii fi gadiitin gulaalamuu danda'u. Qubannoo qarree irratti hundoofnee, sa'atii, daqiiqaa, ykn sakandii furtuulee xiyyaatin dabalamuu ykn hir'ifamuu danda'u.


Dirree Maallaqaa

Icon Currency Field

Dirree maallaqaa uuma. Yoo unkaan gara kuusaa deetaatti koronyate, qabeentaan dirree maallaqa unkaa keessaa kuusaa deetaa irraa fudhatamuu danda'a.

Dirree sarxaa

Icon Pattern Field

Dirree sarxaa uuma. Dirreen sarxaa haguuggee gulaalli fi laataraalii qaba. Haguuggen gulaalli deetaa kam akka galchame tilmaama. Haguuggen laataraalii yeroo fe'iinsa unkaa qabeentota sarxaa dirree tilmaamuf gargaara.

note

Maaloo dirreewwan sarxaa sanii gara dhangii HTML tti alerguu hin danda'amanii hubadhaa


Gabatee Too'annoo

Icon Table Control

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Odeeffannoo addaa waa'ee gabatee too'annoo.

Kabal naannawiinsa

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Too'annoo calaqqee

Icon Image Control

Too'annoo calaqqee uuma. Calaqqe kuusaa deetaa irraa dabaluuf qofaaf fayyada. Galmee unkaa keessaa, double-click one of these controls to open the qaaqaSaxatoo sagi dialog to insert the image. There is also a context menu (not in design mode) with commands for inserting and deleting the image.

Calaqqeen kuusaa deetaa unkaa keessatti agarsiifama, akkasumas hanga mirgi too'annaa calaqqee hin ugguraminitti calaqqee haaran gara kuusaa deetaa saagamuu danda'a.garuu too'annoon akaakuu calaqqee dirree kuusaa deetaa mirkanuu qaba. Kanaafuu, dirree deetaa gara amaloota fooddaa fuula cancalaDeetaa galchaa.

Filannoo Faayilii

Icon File Selection

Qabduu filannoo faayilii kaasuu dandeessisu uumaa.

Qabduu qanxii

Icon Spin Button

Qabduu Sarxaa uuna.

Yoo qabduu sarxaa wardaa herreegametti dabaluu barbaadde,Geessituu Xiyya garlamee qabduu sarxaa fi man'ee jiddutti uumuf cancala fuula deetaa fayyadamuu dandeessa. Akka bu'atti, yeroo qabeentaa man'ee jijjiirre, qabeentaan qabduu sarxaa ni haaromsame.Conversely,yoo gatii qabduu sarxaa jijjiirte, Qabeentaan man'ee ni haromfama.

Kabala Maraa

Icon Scrollbar

Kabala Maraa uuma.

Amaloota asiin gadii kabala maraaf ibsuu dandeessa

Maqaa UI

Semantics

Gatii Maraa xinnaa

Ulfina ykn hojjaa xinnaa kabala maraa ifteessa

Gatii maraa olaanaa

Ulfina ykn hojjaa olaanaa kabala maraa ifteessa

Durtii gatii mari

Gatii durtii kabala maraa ifteessuf, yeroo unkaan haaromfamu fayyada.

Qajeelfama

Qaabachiisa kabala maraa ifteessa, isaanis ,sarjaa ykn surdala

Jijjiirame xiqqaa

Hamma xiqqaa maraa kabala maraa ifteessuf dandeessisa, fakkeenyaaf, xiyyaa cuqaasun.

Jijjiirama guddaa

Hamma tarkaanfii guddaa maraa kabala maraa ifteessa, fakkeenyaaf, weyta abgudduu kabala maraa fi xiyya kabala maraa jidduu cuqaastu.

Turiinsa

Mudatoota ceesistuu kabala marfataa gidduutti turiinsa miillii sekoondii keessaa ifteessa. Fakkeenyaaf, turiinsi yommuu qabduu xiyyaa kabala marfataa fi qabduu hantuutee gadi qabii irratti uumamu.

Halluu mallattoo

Halluu xiyya kabala maraa irraa ibsa

Hammamtaa mul'ataa

Specifies the size of the scrollbar thumb in "value units". For example, a value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min.") / 2 results in a scrollbar thumb that occupies half of the scrollbar.

To make the width of the scrollbar equal to the height of the scrollbar, set the Visible Size to zero.


In a Calc spreadsheet, you can use the Data tab page to create a two-way link between a scrollbar and a cell.

Please support us!