Dalagaawwan kaasu mul'isi

Click to open or close the Drawing bar, where you can add shapes, lines, text, and callouts to the current document.

You can switch on and off the Drawing toolbar of Writer and Calc documents using an icon on the Standard toolbar.

sajoo

Dalagaawwan kaasu mul'isi

tip

You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.


Filannoo

sajoo

Lets you select objects in the current document. To select an object, click the object with the arrow. To select more than one object, drag a selection frame around the objects. To add an object to a selection, press Shift, and then click the object.

Line

Sajoo

Draws a straight line where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.

tip

Barruu sarararra galchuuf, sarara lama cuqaasi akkasumas barruu kee barreessi ykn maxxansi. kallattiin barruu kallatti sarara fakkaasuf itti harkistuun walsima. Sarara dhoksuuf, Mul'atala sanduuqa akkaataa sarara keessaa kabala Amaloota Wanta Fakkaasaa irraa fili.


Reektangilii

Sajoo

Draws a rectangle where you drag in the current document. Click where you want to place a corner of the rectangle, and drag to the size you want. To draw a square, hold down Shift while you drag.

Cita

Sajoo

Draws an oval where you drag in the current document. Click where you want to draw the oval, and drag to the size you want. To draw a circle, hold down Shift while you drag.

Rog-addee

Sajoo

Sarara ciccita sarara sirrii walfaanee qabate fakkaasaa. Cita sararaa fakkaasuf harkisi,dhuma cita sararaa ibsuf cuqaasi,akkasumas cita sarara haaraa fakkaasuf harkisi. Sarara fakkaasaa xumuruuf lama cuqaasi.Boca cufamaa uumuf,tuqaa jalqaba sararichaa lama cuqaasi.

Hold the Shift key while drawing a polygon to position new points at 45 degree angles.

The Edit Points mode enables you to interactively modify the individual points of the polygon.

Qonyoo

Sajoo

Draws a smooth Bezier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to finish drawing the curve. To create a closed shape, double click the starting point of the curve. The arc of the curve is determined by the distance you drag.

Sararaa Unkaa akka feetee

Sajoo

Iddoo galmee ammee keessatti harkistutti sarara akka feetee fakkaasaa.Sarara xumuruuf,qabduu hantuutee gad dhiisi.Boca cufaa fakkaasuuf,qabduu hantuutee jalqaba tuqaa sararichaa bira jirtu gaddhiisi.

Golboo

Sajoo

Draws an arc in the current document. To draw an arc, drag an oval to the size you want, and then click to define the starting point of the arc. Move your pointer to where you want to place the endpoint and click. You do not need to click on the oval. To draw an arc that is based on a circle, hold down Shift while you drag.

Citaa Deloo

Sajoo

Draws a filled shape that is defined by the arc of an oval and two radius lines in the current document. To draw an ellipse pie, drag an oval to the size you want, and then click to define the first radius line. Move your pointer to where you want to place the second radius line and click. You do not need to click on the oval. To draw a circle pie, hold down Shift while you drag.

Geengoo Muraa

Sajoo

Draws a filled shape that is defined by the arc of a circle and a diameter line in the current document. To draw a circle segment, drag a circle to the size you want, and then click to define the starting point of the diameter line. Move your pointer to where you want to place the endpoint of the diameter line and click. You do not need to click on the circle. To draw an ellipse segment, hold down Shift while you drag.

Text Box

Sajoo

Iddoo galmee ammee keessa harkisnutti sanduuqa barruu kallattii barruu surdalaa waliin fakkaasaa. Sanduuqaa Barruu gara hammamtaa galmee keessatti eessattuu barbaadduu harkisi,akkasumas barruu kee barreessi ykn maxxansi. Barruu marfame argachuuf sanduuqa barruu marsi.

Sochii Barruu

Sajoo

Inserts animated text with horizontal text direction into the current document.

Balballoomiiwwan

Sajoo

Sarara balballoomii reektaangiliin keessatti dhumatu kallattii surdala barruu iddoo galmee ammeetti harkifamu wajjiin fakkaasaa.Qabannoo balballoomii gara hammamtaa balballoomiitti harkisi.Barruu dabaluuf, qarree balballoomii cuqaasi,akkasumas barruu kee barreessi ykn maxxansi. Balballoomii rektaangulaa'a gara balballoomii marfatatti jijjiruf,wayita qarree gara harkaa jijjiire qabannoo moggee guddaa harkisi.

Bobboca bu'uraa

Kamshaa bu'ura bobbocaa iddoo saxatoowwan gara galmee kee saaguu dandeenyurraa bani.

Icon Basic shapes

Boboca Bu'uuraa

Bobboca mallatoolee

Kamshaa bobboca mallattoo saxatoowwan gara galmee saaguu dandeessu irraa bana.

Icon Symbol Shapes

Boboca Mallattoo

Xiyyoota garee

Kamshaa balballoomiiwwan iddoo saxatoowwan gara galmee kee saagnuu dandeenyurraa bani.

Icon Block arrows

Garee Xiyyaalee

Taattoo yaa'aa

Kamshaa taattoo yaa'aa iddoo saxatoowwan gara galmee kee saagnuu dandeenyurraa bani.

Icon Flowcharts

Taattoo Yaa'aa

Balballomiiwwan

Kamshaa balballoomiiwwan iddoo saxatoowwan gara galmee kee saagnuu dandeenyurraa bani.

Icon Callouts

Balballoo

Urjiilee fi Faajjiilee

Kamshaa urjiilee fi faajjiilee saxatoo galmetti saagne irraa banuu ni dandeessa.

Icon Stars

Urjiilee

Tuqaalee

Tuqaalee fakkaasa keetirraa akka gulaaltu si dandeessa

Hojii bocquu kuusa faayaa

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

Kuusaa Faayaa Dalaga bocquu

Faayilii Irraa

Inserts an image into the current document .

Icon Image

Image

Extrusion On/Off

Wantoota filatameef taatewwan iswiichii gara 3D banaa fi dhaamsaa

Gargaarsa Afaan Eeshiyaa

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Balballoomiiwwan Sarjinaa

Sajoo

Sarara balballoomii reektaangiliin keessatti dhumatu kallattii sarjaa barruu iddoo galmee ammeetti harkifamu wajjiin fakkaasaa.Qabannoo balballoomii gara hammamtaa balballoomiitti harkisi. Barruu dabaluuf, qarree balballoomii cuqaasi, akkasumas barruu kee barreessi ykn maxxansi.Balballoomii reektaangulaa'aa gara balballoomii marfametti jijjiiruf,wayita qareen gara harkaa jijjiirame qabannoo moggee guddaa harkisi. wayita gargaarsi Afaan Eeshiyaa argame qofa mul'achuu danda'a.

Barruu Sarjinaa

Sajoo

Iddoo kallattii barruu sarjinaa sanduuqa barruu waliin galmee ammee keessatti cuqaasnu ykn harkifnu fakkaasaa. Galmee keessaa eessayyuu cuqaasi, akkasumas barruu kee barreessi ykn maxxansi. Gara iddoo barruu dabaluu barbaaddetti qaree siiqsuu dandeessa, Sanduuqa barruu harkisi, akkasumas barruu kee barreessi ykn maxxansi. Wayita gargaarsi Afaan Eeshiyaa argame qofa mul'achuu danda'a.

Please support us!