Deetaa(Galmeewwan unka XML tiif)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.

Ajaja kana bira gahuuf...

Open context menu of a selected control on an XML Form document, choose Control Properties - Data tab.

Open Form Controls toolbar of an XML Form document, click Control icon - Data tab.


Qindaa'inni danda'amaan fuula caancala Deetaa too'annoo kan hundaa'u too'annoo duraa duubanii. Dirqaalee too'annoo ammee fi halqaraaf jireessa ta'an qofa ilaaluu dandeessa. Dirreewwan armaan gadii jireessa:

Ilaallata deetaa XML

Ilaallata tarree ilaallatoota mara galmee ammee keessaa fili.

Ilaallaata

Maqaa jildeessaa galchi ykn fili. Maqaa jildeessa jiraataa filuun jildeessa too'annoo unkaa waliin walitti firoomsa. Maqaa haaraa galchuun jildeessa haaraa uuma; too'annoo unkaa waliin waliti firoomsa.

Himannoo ilaallaataa

Enter the DOM node to bind the control model to. Click the ... button for a dialog to enter the XPath expression.

Barbaachisa

Yoo wanti dirqamaan Dhangii X irratti hammatamuu qabu adda baasa.

Kan waliin deemu

Wanta akka waliin deemuun ibsa.

Dubbisqofa

Maalima akka dubbisqofaatti ibsa.

Dirqama

Wanta akka dirqamaatti ibsa.

Herrega

Maalimni herreegamuu isaa ibsa.

Akaakuu deetaa

Akaakuu deetaa kan too'annootiin gataa'essuun irra jiru fili.

x

Akaakuu deetaa hiikaa fayyadamaa fi cuqaasa qabduu akaakuu deetaa hiikama fayyadamaa haquuf fili.

+

Bakka maqaa akaakuu deetaa hiikamaa fayyadamaa haaraa galchuu dandeessutti qaaqa banuuf qabduu cuqaasi. Akaakuun deetaa haaraan akaakuu deetaa filatamaa ammee kallattii rakkoon ykn amalli itti mul'atu mara irraa dhaala.

Sajoo Yaaddannoo

Kan armaan gadii kallattii rakkoo ykn amallitti mul'atu mara akaakuuwwan deetaa muraasaaf jireessa tarreessa.


Iddadii

Specifies how whitespaces are to be handled when a string of the current data type is being processed. Possible values are "Preserve", "Replace", and "Collapse". The semantics follow the definition at https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

Sarxaa

Specifies a regular expression pattern. Strings validated against the data type must conform to this pattern to be valid. The XSD data type syntax for regular expressions is different from the regular expression syntax used elsewhere in LibreOffice, for example in the Find & Replace dialog.

Lakqurxaawa(ida'ama)

Lakkoofsa ida'ama guddaa lakqurxaalee kan gatiiwwan akaakuu deetaa lakkurnyee qabaachuu danda'a.

Lakqurxaawwaan(entaa)

Lakkoofsa ida'ama guddaa lakqurxaawwaan entaa gatiiwwan akaakuu deetaa lakkurnyee qabaachuu danda'a.

Gudd(hammata)

Hammata adeemsa irraa gatiiwwaniif ifteessa.

Gudd(ofiifoo)

Ofiifoo adeemsa irraa gatiiwwaniif ifteessa.

Gad.(hammata)

Hammata gadaanaa adeemsa gatiiwwaniif ifteessa.

Gad.(ofiifoo)

Ofiifoo gadaanaa adeemsa gatiiwwanniif ifteessa.

Dheerina

Lakkoofsa arfiilee diraaf ifteessa.

Dheerina (xiqqaatee xiqqaatu)

Lakkoofsa xiqqaa arfiilee diraaf ifteessa.

Dheerina (irra caalatti)

Lakkoofsa guddaa arfiilee diraaf ifteessa.

Please support us!