Naanneessa Deetaa

Caasaa deetaa galmee DhangiiwwanX ammee ifteessa.

Maqaa ilaallataa

Ilaallata DhangiiwwanX fayyadamuu barbaaddu fila.

Ilaallaoota

Ilaallatoota DhangiiwwanX ida'a, maqaa jijjiira, ni haqa.

Ida'i

Bakka ilaallata DhangiiX ida'uu dandeessutti qaaqa Ilaallata Ida'ii bana.

Deetaan ilaallataa fooya'insa haalojii galmeewwan jijjiiraman haaroomsa

Yeroo kakaafamu, ati unkaa galmee ilaallata deetaa dangeeffame kamiifiyyuu yeroo jijjiirtu ilaallata haalojii galmee "fooyya'aa" tti qindaa'a. Yoo hin kakaafamiin, jijjiiramani akkasii haalojii galmee gara "fooyya'aa" tti hin qindeessu.

Haqi

Ilaallata DhangiiX filatame haqa. Ilaallata dhumaa haquu hin dandeessu.

Maqaa jijjiii

Ilaallata dhangiiX filatame maqaa jijjira.

Bal'inaan Mul'isi

Bal'ina mul'isuu ykn dhoksuuf agarsiisa jijjiira.

Miseensa

Lists the items that belong to the current instance.

Dabarsa

Lists the submissions.

Jildeeffama/Goodama

Lists the bindings for the XForm.

Miseensota

Qabduun kun ida'uu, gulaaluu,ykn miseensota haqu baafata xiqqaa qaba.

Ida'i

Bakka miseensota haaraa ida'uu dandeessutti qaaqa bana.

Gulaali

Bakka miseensota ammee fooyyeessuu dandeessutti qaaqa bana.

Haqi

Miseensota ammee haqa. Miseensa dhumaa haquu hin dandeessu.

Akaakuuwwan deetaa mul'isa

Bal'ina guddaa ykn xiqqaa mul'isuuf agarsiisa jijjiira.

Ida'i

Wanta haaraa (maalima, amala, dabarsa ykn jildeeffama)akka wanta xiqqaa, wanta ammeetti ida'uuf qaaqa bana.

Gulaali

Wanta filatame(maaliama, amala,dabarsa ykn jildeeffama) gulaaluuf qaaqa bana.

Haqi

Wanta filatame(maaliama, amala,dabarsa ykn jildeeffama) haqa.

Please support us!