Ragaa Fili

Ragaa galmee ammee waliin mallattoo lakqurxaaye lakqurxaayeen mallatteessuu barbaadde fili.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose File - Properties - General tab, press Digital Signatures button, then click Sign Document button.


Waa'ee Mallattoowwan Lakqurxaawaa

Tarree

Ragaa galmee ammee waliin lakqurxaayeen mallatteessuu barbaadde fili.

Ragaa Mul'annoo

Bakka ragaa filatame qoruu dandeessutti qaaqaRagaa Mul'annoo bana.

Ibsa

Type a purpose for the signature.

Please support us!